Alýntýdýr:

Ey Sesiz Turk Doktoru

Sen ki egitim hayatýn boyunca en iyi ögrenci olmak zorunda kaldýn….

Hayatýn boyunca herkesten fazla egitim aldýn…..

Týbbiyeyi bitirdin, uzmanlýðýný bitirdin ama diplomaný alamadýn….. Mecburi hizmete gittin……

Sen ki emeðinle, zor þartlarda hastalara þifa vermeðe çalýþtýn…..

AMA sistemin sorunlarýnda öne sen sürüldün…..Tartaklan dýn….Hakarete uðradýn……

‘Zorunlu meslek sigortasý’ adý altýnda avukatlarýn önüne atýldýn……

Davalarda yalnýz kaldýn……

Riskleri ve sorumluluðu sen aldýn AMA emeðine birçok ortak çýktý…..

Emeðin üzerinden siyaset yapýldý….

TAM GÜN YASASI ADI ALTINDA

ELÝNDEKÝ EN ÖNEMLÝ HAKKINI KAYBETMEK ÜZERESÝN.

Yalnýz emeðinle, eðitiminle yaptýðýn iþi artýk baþkalarý adýna yapmak zorunda kalacaksýn.

SUSACAKMISIN ? DAHA NE KADAR ?

Sen Kamuda Çalýþan Doktor!!!!

Emekliliðine yansýmayan, hergün deðiþen,

neye göre yapýldýðý belirsiz performansa göre verilen döner sermaye sana yetiyor mu?

Bunun böyle devam edeceðini mi zannediyorsun?

Unutma !!!!!!! Bugün iyi bir döner sermaye alabiliyorsan,

Kamu dýþýnda daha iyi paraya çalýþma olanaðýn OLDUÐUNDANDIR.

Farkýndamýsýn!! !! Bu elinden gidiyor….. …..

Sonra mý? Ömür boyu DEVLET in veya PATRONUN istediði ücrete çalýþan bir memur olacaksýn.

Bugün kaybedeceðimiz haklarýmýzý yýllarca geri alamayacaðýz.

Geleceði þimdiden görmemiz lazýmdýr.

Baþbakanýmýz doktorlarýn `performans` adý altýnda “ülke gerçekleri ile baðdaþmayan” ücretler aldýðýný ve tam gün yasasýndan sonra ikinci aþama olarak bu ücretleri normale çekeceðini 2 yýl önce söylemiþtir.

SAÐCISI, SOLCUSU, DEMOKRATI …..MUHALEFETÝ , HÜKÜMETE YAKIN OLANI…..

EY DOKTOR

BU YASAYI DURDURMAK ZORUNDASIN.. ….

YOKSA ÇOK GEÇ OLACAK!!!

Bu yasayý hazýrladýðýný ve Bakanlýk danýþmaný olduðunu TV kanallarýnda söyleyen kiþi özel bir hastane grubunun Genel Direktörüdür. Yasayý bu gözle tekrar okuyunuz.

Tam gün yasa tasarýsýnda sorun sanki para sorunu gibi yansýtýlmaktadý r.

Ama gerçek bu deðildir.

Bir hekim bugün kamuda çalýþmýyor bile olsa istediði bir özel saðlýk kuruluþunda çalýþamayacaktýr !!

Özel saðlýk kuruluþlarýnýn DOKTOR kadrolarý saðlýk bakanlýðý tarafýndan kontrol edilmekte ve sýnýrlanmaktadý r.

Muayenehanesi olan ve devletle hiçbir iliþkisi olmayan bir hekimin çalýþabileceði hastanelere sýnýrlama getirilmektedir.

Hiçbir meslek grubuna uygulanmayan bu tür yasakcý bir yaklaþým kabul edilemez.

Doktorun kendi iþinin sahibi olmasý engellenmekte, emeði ucuzlatýlmakta ve böylece özel hastanelerin kar marjlarýnýn yükseltilmesi amaçlanmaktadý r.

Biz saðlýk sektörünün emekcileri ve asýl iþi yapan hekimler olarak muayenehanelerimizd e, aracýsýz olarak, özel sektörle ayný þartlarda devlete ve vatandaþlarýmýza hizmet vermeðe hazýrýz.

BU MESAJI TANIDIÐINIZ TÜM DOKTORLARA GÖNDEREREK SESSÝZLÝÐÝNÝZÝ BOZUNUZ!!!