Kaynak: Anadolu Ajansı

Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Üniversite ve
Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un, bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle
açılan davanın ilk incelemesini yarın yapacak.

CHP, Kanunun 11 maddesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün
durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme, yarın yapacağı toplantıda, davayla ilgili ilk
incelemesini yapacak. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava, daha sonra
belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.

-İPTALİ İSTENEN MADDELER-

CHP’nin iptalini istediği maddeler şöyle:
-1. maddesiyle değiştirilen, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık
Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. maddesinin dördüncü fıkrası,
“personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir
ayda yapılacak ek ödeme tutarını” belirliyor.

-3. maddesiyle değiştirilen, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 36. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, “öğretim
elemanlarının devamlı statüde görev yapmasını, belirlenen görevler ve telif
hakları hariç, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz,
resmi veya özel başka herhangi bir iş yapmamasını, ek görev alamamasını, serbest
meslek icra edemeyeceğini, öğretim üyesinin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim
birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu
üniversitede haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlü tutulmasını, öğretim
görevlisi ve okutmanların ise haftada asgari 12 saat ders vermelerini”
öngörüyor.

-4. maddesiyle değiştirilen, 2547 sayılı Yasanın 38. maddesinin, birinci
fıkrasının son tümcesinin, ikinci fıkrasının son tümcesi, “İhtiyaç halinde
geçici olarak görevlendirmelerde, YÖK, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası
Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere
görevlendirilenlerin , döner sermayeden yararlanamayacak” hükmünü içeriyor.

-5. maddesiyle değiştirilen, 2547 sayılı Yasanın 58. maddesinin (h)
fıkrası, “Üniversitelerde döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranları ile bu
ödemelerin esas ve usullerinin, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve
süresi, mesleki uygulamalar ile ilgili performansı gibi hizmete katkı unsurları
esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesini” öngörüyor.

-6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 57. maddesinin son
tümcesi, kısmi statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun
yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde devamlı statüye geçmek için
talepte bulunmayanları istifa etmiş sayıyor.

-7. maddesiyle değiştirilen, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12. maddesinin, ikinci
fıkrasının “Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman
olanlar, aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında
mesleklerini icra edebilir” şeklindeki birinci tümcesinde yer alan
“…aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki… ” ibaresi, üçüncü fıkrasındaki
“Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum
tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler iş yeri
hekimliği yapabilir” biçimindeki dördüncü tümcesi.

-8. maddesiyle, 1219 sayılı Yasa’ya eklenen ek 12. maddesinin birinci
fıkrasının son tümcesinde yer alan “… yarısı kendileri tarafından, diğer
yarısı…” ibaresi, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip, diş
tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, “tıbbi kötü uygulama”
nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlarla, kurumlarınca kendilerine
yapılacak rüculara karşı yaptırmak zorunda oldukları sigorta priminin yarısının
kendileri tarafından ödenmesini” öngörüyor. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında
çalışanların sigorta primlerinin yarısının kendileri tarafından ödenmesini
öngören hükmün de iptali isteniyor.

-9. maddesiyle, 19.4.1937 günlü, 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve
Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna eklenen Ek
Madde 1, “İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı
yerlerde çalışan personel için haftalık çalışma süresini 35 saat olmasını”
öngörüyor.

-12 maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunu’nun ek 17. maddesinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen
(Ç) fıkrasının “Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan sağlık personeline
kanunda belirtilen oranları geçmemek üzere, orgeneral aylığının brüt tutarı ile
çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatının ayrıca
ödenmesini” öngören birinci bendindeki “…geçmemek üzere…” ibaresi.

-13. maddesiyle, 926 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 26, “Gülhane Askeri
Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile askeri tıp fakültesinde
öğretim üyesi veya tabip ihtiyacı doğması halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık
Komutanlığının talebi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
öncelikli olarak görevlendirme yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç
duyulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığının talep etmesi halinde,
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında veya üniversite
hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, haftanın
belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için Sağlık Bakanlığı
veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilir. ” hükümlerini içeriyor.

-20. maddesinin (b) bendinde yer alan “Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki
öğretim elemanlarından profesör ve doçentler çalışma saatleri dışında meslek ve
sanatlarını serbest olarak icra edebilirler” hükmünü yürürlükten kaldırılmasına
dair maddenin kanun yayımlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girmesini öngörüyor