Bolu - DüzceTabip Odası

Piyasacı anlayış, hekimleri “maliyet unsuru” olarak algılıyor

Tabip odalarını tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Bolu-Düzce Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Hatice Sedef Akdoğan

Odanız ne zaman kuruldu?

Bolu-Düzce Tabip Odası 1982 yılında kuruldu.

İlinizde kaç hekim var ve bunların kaçı size üye?

Bolu’da 406 hekim var ve bunların 229’u üyemiz. Düzce’de ise 349 hekimin 255’i odamıza üye. Toplam 484 üyemiz bulunuyor.

Merkez Konsey seçimlerinde kaç delege ile temsil ediliyorsunuz?

5 delege, 1 başkan olmak üzere toplam 6 delege ile temsil ediliyoruz.

Odanızdaki komisyonlar neler, çalışmalarından bahsedebilir misiniz?

Odamız küçük bir oda olduğu için ve hekimlerimizin bir maddi karşılık gerekmeksizin kalan vakitlerde emek harcaması gerek olduğundan dolayı, son dönemlerde çalışmalar genelde bir komisyon varlığında değil genel olarak kişi faaliyetleri ile yürütülmekteydi. Son dönemde Bolu ve Düzce’nin büyük depremler geçirmiş olması nedeniyle afet komisyonu kurulmuş olup, çalışmalarına henüz başlamıştır. Tıp Öğrencileri Komisyonu ve İşçi Sağlığı Komisyonu da henüz hazırlık aşamasındadır.

Hekimlerin tabip odaları çalışmalarına ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genelde olağanüstü bir durum olmadıkça hekimlerimizin ilgisi çalışmalara karşı düşük olmaktadır. Üyelerin yaklaşık yüzde 10 civarı katılmaktadır

TTB Merkezi ile ilişkileriniz nasıl?

TTB Merkez ile tabip odaları arasındaki ilişki her zaman uyum içinde olmamaktadır. Biliyorsunuz ki taban ısrar ederse TTB Merkez de buna dair olarak sürecini belirler. Oda sorunlarında ve sağlıkta özelleştirmenin getireceği yıkımlarla ilgili olarak özellikle TTB Merkez ile Odamız koordineli çalışmaktadır.

Hekimlere yönelik paramedikal etkinlikleriniz var mı?

Herhangi bir paramedikal etkinliğimiz olmamakla beraber, bu yıl özellikle 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle kurulan komisyon aracılığı ile değişik sportif aktivasyonlar ve bir gezi programı planlanmıştır.

Türkiye’deki sağlık politikalarını kısaca değerlendirir misiniz?

Bilindiği gibi Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında bir sağlıkta özelleştirme süreci devam etmektedir. Sağlık ocakları aile hekimliği adı altında muayenehanelere, devlet hastaneleri ise Kamu Hastaneleri Birlikleri adı altında “sağlık işletmelerine” dönmektedir.

Bize göre sağlık doğuştan kazanılmış bir haktır. Sağlık hakkı ancak sağlık hizmetlerinin kamusal anlayışla sunulduğu bir ortamda olanaklıdır. Sağlığın piyasalaştırıldığı “paran kadar sağlık” anlayışının egemen olduğu bir durumda ise sağlık hakkından söz edilemez.

TTB ve Bolu Tabip Odası yıllardır tam süre çalışmayı ısrarla savunmaktadır. Çünkü tam süre çalışma iyi hekimlik değerlerinin yaşam bulması için gereklidir. Ancak şu andaki sağlık politikasında önerilen tam gün çalışmada emekliliğe yansımayan performans gibi keyfi ücretlendirmenin, özlük haklarının geriletilmesi, sağlık çalışanlarının iş güvencesiz bırakılması söz konusudur.

Hastaları “müşteri” olarak gören piyasacı anlayış, hekimleri- sağlık çalışanlarını da birer “maliyet unsuru” olarak algılamaktadır.

“İyi hekimlik değerlerinin yaşam bulduğu, sağlığın hak olarak sunulduğu” ortam yaratılmadan hekimlere dayatılacak güvencesiz çalışma modeline tam gün demek doğru olmayacaktır.

Genel Sağlık Sigortası adı verilen sağlık vergisi, aile hekimliği denilen sağlık ocaklarının özelleştirilmesi, devlet ve üniversite hastanelerindeki işletmeleştirmeler hepsi birer klasik tüccar mantığıdır.

Hekimlerin sizce en önemli problemleri neler?

Problemlerin başında yeterince örgütlenmemeleri gelmektedir. Şu anda uygulanan sağlık politikalarında ise çalışanlar-hekimler iş güvencesiz, ucuz emek gücüne dönüştürülmeye çalışılıyor. Özlük hakları geriletiliyor.

Odanızın periyodik bir yayını var mı?

Herhangi bir yayını yoktur.

Teşekkürler.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Başkan
Dr. Hatice Sedef Akdoğan

Genel Sekreter
Dr. Akın Aksel

Muhasip Üye
Dr. Halil Uğur Öney

Üyeler
Dr. Necmettin Tatlı
Dr. Ahmet Hacıahmetoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Dr. Murat Çukur
Dr. Semih Korkut
Dr. Murat Metek
Dr. Hüseyin İka
Dr. Metin Kaya Alpsoy

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Dr. Mesut Kalaycıoğlu
Dr. Tuncer Baştaş
Dr. M.Cüneyt Tuğrul

Onur Kurulu Asil Üyeleri
Dr. İbrahim Özcan
Dr. Turgay Özbakır
Dr. Ali Ağlargöz
Dr. Ömer Ertürk
Dr. Necati Çatakoğlu

Onur Kurulu Yedek Üyeleri
Dr. Murat Yapıcı
Dr. Erhan Sert
Dr. Fevzi Okay
Dr. Recai Güroğlu
Dr. Güner Yücel

Büyük Kongre Asil Delegeleri
Dr. Cevdet Top
Dr. Mustafa Akpınar
Dr. Hakan Pehlivan
Dr. Turgut Kutsal
Dr. Serkan Erkan

Büyük Kongre Yedek Delegeleri
Dr. Erol Aloğlu
Dr. Murat Yapıcı
Dr. Necati Çatakoğlu
Dr. Seyit Çoban
Dr. Özgür Sönmez

Adres
Bolu-Düzce Tabipler Odası Başkanlığı
Bahçelievler Mahallesi Hastane Caddesi Dinçel Apt No:14/A 14100 BOLU

Telefon: 0 374 213 68 53
Faks: 0 374 215 91 77