2010 Avrupa kültür baºkenti seçilen ©stanbul için ‘kültür baºkenti
©stanbul Avrupal¹ bile de»il’ diyen ©ngiliz GQ dergisinden A. A Gill
bak¹n¹z daha neler demiº;

ªehirde cazdan metale ve alaturkaya kadar her türlü müzi»in
dinlenebilece»i barlar var. Kentin en ünlü gece kulübü ise Reina.
Yüksek s¹n¹f bir e»lence mekan¹ olan Reina’ya ulaºmak bir kabus!
Türkler inan¹lmaz bir sald¹rganl¹kla araba kullan¹yor ve özellikle bu
mekan¹n bulundu»u hatta trafik insan¹ çileden ç¹kar¹yor.
Reina’n¹n kap¹s¹nda ilginizi ilk çeken ºey; çift tarafl¹ park etmiº
Mercedesler ve sinirli bodyguardlar oluyor. ©çeri girerken üzeriniz
aran¹yor. Bunun nedeni olas¹ bir El Kaide sald¹r¹s¹ndan çekinilmesi
de»il, Türk erkeklerinin silaha olan merak¹. Geçmiºten gelen ‘at,
avrat ve silah’ tutkular¹ndan vazgeçemeyen Türk erkeklerinin ço»u
silahla dolaº¹yor ve onlara karº¹ dikkatli olunmas¹ gerekiyor.
Müthiº bir manzaraya sahip olan Reina’da her türlü içki bulunuyor.
Mekanda e»lenen Türk erkekleri Rus bodyguard’lara benziyor. Kad¹nlar
ise sar¹º¹n, mini etekli, etine dolgun ve erkekleri tahrik etmek için
mutlaka gö»üs dekoltesi veriyor! Kad¹nlar dansöz gibi k¹v¹r¹yor.
Erkeklerse bir metronun içinde tek elleriyle demire tutunmuº
bilinçsizce sa»a sola sallanan tipler gibi…
©nsanlar gece boyunca e»lenir gibi yap¹p, asl¹nda birbirini kesip
sevgili ar¹yor. Reina’daki ºiºko erkeklerin yanlar¹ndaki kad¹nlar
için fahiº fiyatlara ºampanya patlatmas¹ tam bir Ortado»ululuk
göstergesi. Türk erkeklerinin hepsi birer John Travolta. S¹k s¹k
tuvalete gidip saçlar¹n¹ ¹slat¹yorlar, gömleklerinin bir dü»mesi aç¹k
dolaº¹yorlar ve etrafa vurucu bak¹ºlar at¹yorlar. Bu halleriyle çok
gülünçler.

©stanbul öyle bir kent ki, her yer güvenli ama insanlar¹ güvenilir
de»il! Sokaklarda türbanl¹ hatta kara çarºafl¹ kad¹nlarla
transeksüeller birlikte yürüyor. Baz¹ restoranlar¹ New York’unkilerle
yar¹ºacak düzeyde ama Ortaça»’dan kalma karanl¹k köºeler de var.

Kentte birçok cami var. Bunlar aras¹nda belki de en görkemlisi Sultan
Ahmet Camii. D¹ºar¹dan gerçekten harika ama içerisi buram buram ayak
kokuyor! Temizlikleriyle övünen Müslümanlar Allah’¹n karº¹s¹na galiba
ayaklar¹n¹ y¹kamadan ç¹k¹yor! Oray¹ gören her turist böyle düºünüyor.

Gill, yaz¹s¹nda Türkiye’nin bugüne kadar AB’ye girebilmek için boº
yere alay konusu oldu»unu da belirtmiº: ‘Türkler kendilerine
‘Midnight Express’ filminin hat¹rlat¹lmas¹ndan nefret etseler de
Türkiye okumam¹º gençleri, Kürt terörü ve çingeneleriyle Avrupa’n¹n
içinde bir iºçi s¹n¹f¹ olarak kalmaya mahkum.’