Hakkâri’ye atanan psikiyatr Dilek Yeþilbaþ 26 yýl sonra sinemayý açtýrdý,
ÖSS tercihi için rehber öðretmen saðladý. ‘Taþ atan’ çocuklar futbol takýmý
da yolda…

Hakkâri’ye dokuz ay önce ‘doktor’ geldi, kentin çehresi deðiþti.
Psikiyatri uzmaný Dilek Yeþilbaþ mecburi hizmet kapsamýnda geldiði
Hakkâri’de mesai saatleri içinde hastalarýyla ilgilenirken mesai saatleri
dýþýnda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle þehre hareket kattý.
Hakkârililerle kýsa sürede kaynaþan Samsunlu psikiyatr önce Baran Yetenek
Avcýlarý Derneði’ni kurdu.
Derneðin ilk hamlesi Hakkâri’yi 26 yýl aradan sonra sinemaya kavuþturmak
oldu. Vizyondaki filmler Hakkâri’de de gösterilmeye baþlandý.
Hakkâri yýllardýr Türkiye genelinde ÖSS’de en baþarýsýz iller arasýnda yer
alýyor. Önce öðrencilerin sýnav öncesi motivasyonlarý ný saðlamaya yönelik
bazý çalýþmalar yapan Yeþilbaþ, sonra il dýþýndan getirdiði dört gönüllü
öðretmenle öðrencilerin puanlarýna uygun tercih yapmalarýna yardýmcý olmaya
baþladý. Yeþilbaþ, “Derneðimizin ilk faaliyeti sinemaydý. Kentte 26 yýldýr
sinema yoktu. Böyle bir talep vardý ve bunu baþardýk. Bunun yaný sýra
polikliniðe gelen öðrenciler, ÖSS puanlarýyla tercih yapmakta
zorlandýklarýný belirtmiþlerdi. Yol gösterecek rehber öðretmen
bulamadýklarýný söylemiþlerdi. Biz de bu sorunun çözümü için il dýþýndan
bazý öðretmen arkadaþlarýmýzý buraya davet ettik. Tercihlerde yardýmcý
oluyorlar” dedi.
Esnafla selamlaþmadan, sohbet etmeden evine gitmeyen Dilekbaþ sabahlarý
erken saatte kalkýp hasta kabul saatine kadar derneðin projeleri üzerinde
çalýþýyor, mesai bitiminde ise zamanýnýn büyük bölümünü projeleri hayata
geçirmeye ayýrýyor. Saðlýktan eðitime, iþsizlikten çöp sorununa, kültürden
sanata birçok proje hazýrlayarak uygulamaya geçiren Yeþilbaþ, son olarak
Hakkâri Üniversitesi tarafýndan organize edilen ‘Kürt Kadýnlarý Konferasý
Komitesi’nde gönüllü olarak yer aldý.
Konferans öncesi Hakkâri’nin birçok mahallesine giden Yeþilbaþ, kadýnlarla
görüþüp sorunlarýný dinlerken, sýkýntýlarý rapor edip kadýnlarý konferansa
davet ediyor.
Psikiyatr Yeþilbaþ, sýk sýk meydana gelen olaylarda taþ atan çocuklara
yönelik çalýþmalar da yapýyor. Proje kapsamýnda bir futbol takýmý kurulacak.
Gerekli çalýþmalar yapýldý. Çocuklarýn forma sipariþleri verildi bile.