Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde özel odalara hasta yatırmak belirli kriterlere bağlandı.

 Tıbbi gerekçesi müdavi tabip tarafından düzenlenecek bir raporla önerilen ve baştabiplikçe de uygun görülen hastalara öncelik verilecek, bunun dışındakiler için işlemler başvuru sırasına göre hakkaniyet ve eşitlik ilkesine uygun olarak yapılacak, bu hastalardan ilave yatak ücreti talep edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, yayımladığı genelgede, Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumlarında hasta odalarının sınıflandırılması ve sınıflarına göre taşıması gereken fiziki ve donanım şartlarının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde düzenlendiğini hatırlattı.

Tosun, buna göre, tek yataklı, buzdolabı, televizyon, telefon ve refakatçinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, banyolu, lavabolu ve tuvaletli hasta odalarının ”özel oda” olduğuna işaret etti.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde ise Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen standartların üzerinde sunulan otelcilik hizmetleri için, ilgili listedeki ücretlerin üç katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alınabileceğinin belirtildiğini, ancak bunun için bir zorunluluk getirilmediğini vurgulayan Tosun, şunlara dikkati çekti:
”Hal böyle iken hastane yönetimlerince özel oda olarak ayrılan hasta odaları çoğunlukla yönetmelikte tanımlanan fiziki ve donanım şartlarını taşımadığı gibi, bu odalara hasta yatırma iş ve işlemlerinde herhangi bir tıbbi ve sosyal kriter belirlenmediği, yatışların tamamen hasta veya yakınlarının talebi üzerine veya hastane yönetiminin tercihleri doğrultusunda yürütüldüğü ve bu odalardan faydalandırılan hastaların kendisinden önemli tutarlarda ilave gündelik yatak ücretleri tahsil edildiği Bakanlığımıza yapılan resmi ve şifahi başvurulardan anlaşılmaktadır. Bu durum Bakanlığımızca yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda yer verilen; sağlık hizmet sunumunun herkese eşit, hakkaniyetli ve ulaşılabilir şekilde verilmesi hedef ve ilkelerimizle bağdaşmamaktadır”

Tosun, bu nedenle Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki özel odalara hasta yatırılırken şunların göz önüne alınmasını istedi:
-Öncelikle özel oda olarak ayrılan hasta odaları, yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşımalı, bu niteliklere haiz olmayanlar özel oda uygulamasından çıkarılmalıdır.
-Özel odalara hasta yatırma iş ve işlemleri belirli kriterlere bağlanarak tıbbi gerekçesi müdavi tabip tarafından düzenlenecek bir raporla önerilen ve baştabiplikçe de uygun görülen hastalara öncelik verilmeli, bunun dışında kalan durumlar için ise başvuru sırasına göre yatış işlemleri hakkaniyet ve eşitlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
-Özel odalara bu şekilde yatışı sağlanan hastalardan ilave yatak ücreti talep edilmemelidir