ÝSTANBUL PSÝKANALÝZ DERNEÐÝ
(Uluslararasý Psikanaliz Birliði Türk Çalýþma Grubu)

PERDEDEN DÝVANA
Sinema ve Psikanaliz Sempozyumu 2

“Kayýp Baba”

20 Aralýk 2008 Cumartesi

Program

9.15 Açýlýþ Konuþmalarý

9.30 – 11.00 Konferans
Emanuel Berman – Didem Aksüt “Düþ Görenden Düþ Yorumcusuna”

11.30-13.00 Panel
Hatice Nihal Arslan “Simgesel Ýle Perdelenen”
Dilek Özer “Size Baba Diyebilir miyim?”
Ferhan Özenen “Baba Kaybý ve Yaratýcýlýk”

14.00-15.45 Film Gösterimleri
Sea Horses (17 dk)
Broken Wings (83 dk)

16.15-17.30 Tartýþma
Nir Bergman – Emanuel Berman

17.30 Kapanýþ

Kayýt ücreti: 60 YTL, Öðrenci-Asistan: 30 YTL
Kayýt ücretinin etkinlik sýrasýnda ödenmesi gerekmektedir.
Etkinlik dili: Türkçe’dir.
Emanuel Berman ve Nil Bergman’ýn sunumlarý Türkçe’ye çevrilecektir.

Etkinlik yeri: Aynalý Geçit / Meþrutiyet Cad. Avrupa Pasajý No: 16
Kat: 2/25 Beyoðlu/Ýstanbul

Düzenleyen: Ýstanbul Psikanaliz Derneði
Büyükdere cad. No: 26 Gün apt Kat 8 Mecidiyeköy Ýstanbul
Tel/Fax: (+90) 212 247 75 05
e-mail: turkpsikanaliz@ yahoo.com
www.turkpsikanaliz. com